1. Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov
 1. Tento reklamačný poriadok bol spracovaný v súlade s § 18 odst. 1 zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho (ďalej len „zákon“) a vzťahuje sa na spotrebný tovar (ďalej len „tovar“), u ktorého sú v záručnej dobe uplatňované práva kupujúceho zo zodpovednosti za chyby (ďalej len „reklamácie“).
 2. „Predávajúci“ je Jaroslav Kanát ml. IČO: 51 189 402, DIČ: 1122000297 so sídlom: Mojín 40, 979 01  Rimavská Sobota zapísanou v Obchodný register Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka č. 30130/Skontaktné údaje: Jaroslav Kanát Email: kanat@sokoliarstvo-kanat.sk   Telefón: 0908 512 515 www.sokoliarstvo-kanat.sk
 3. „Kupujúci“ je subjekt, ktorý s Predávajúcim uzavrel zmluvu o kúpe Tovaru prostredníctvom e-shopu www.sokoliarstvo-kanat.sk
 1. Záručné podmienky
 1. Ak sa vyskytne u zakúpeného tovaru vada, má spotrebiteľ právo vadu reklamovať pre rozpor so spotrebiteľskou kúpnou zmluvou. Ak je tovar kupujúcemu predaný v poškodenom transportom obale, je kupujúci oprávnený tovar neprevziať. V takom prípade zostáva zachovaný nárok kupujúceho na poskytnutie riadneho plnenia predávajúceho alebo na vrátenie kúpnej ceny podľa zvolenia kupujúceho. Pre správne posúdenie reklamácie je nutné, aby reklamovaný tovar bol čistý, kompletný a v súlade s hygienickými predpismi alebo všeobecnými hygienickými zásadami.
 2. Spotrebiteľ je povinný pri používaní tovaru dodržiavať okrem všeobecne známych pravidiel, rovnako aj podmienky stanovené pre používanie tovaru v záručnom liste alebo návode na použitie, užívať a ošetrovať tovar v súlade s jeho prirodzenou životnosťou a ďalej nesmie porušiť plomby, ak je tovar zaplombovaný.
 3. Dĺžka záručnej doby sa riadi platnými ustanoveniami zákona, trvá teda 24 mesiacov, s výnimkami stanovenými zákonom.
 4. Kupujúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy vo všetkých prípadoch stanovených zákonom. Odstúpenie je voči predávajúcemu účinné od okamihu, keď je mu doručené písomné prehlásenie kupujúceho o odstúpení od zmluvy. V prípade odstúpenia od zmluvy sa zmluva od počiatku ruší a zmluvné strany sú povinné vrátiť všetko, čo si na jej základe poskytli.
 1. Miesto uplatnenia reklamácie
 1. Reklamácia sa uplatňuje v sídle predávajúceho Mojín 40, 979 01  Rimavská Sobota alebo elektronicky.
 2. V prípade, že kupujúci využije svoje právo a vyžaduje odstránenie poruchy tovaru opravou a v záručnom liste, je pre účely záručných opráv tovaru určený iný subjekt ako predajca, ktorého miesto podnikania je v rovnakom mieste ako v prípade predávajúceho alebo v mieste pre kupujúceho bližšom, uplatní kupujúci právo na záručnú opravu u subjektu uvedeného v záručnom liste.
 1. Reklamácie vrátane odstránenia poruchy musia byť vybavené ihneď, v zložitých prípadoch do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku alebo služby, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok.
 2. Na uplatnenie reklamácie spotrebiteľ predloží doklad o zakúpení /faktúru, pokladničný blok/. Predloženie dokladu o zakúpení na účely reklamácie postačuje aj v prípade, že bol vydaný záručný list, ale zákazník ho stratil. V takom prípade sa reklamácia musí prijať, pričom na tovar sa poskytne 24-mesačná záruka, nie však dlhšia.
 3. V situácii, keď je tovar potrebné zaslať predávajúcemu alebo servisnému stredisku, koná kupujúci tak, aby bol tovar zabalený do vhodného obalu, ktorý tovar dostatočne ochráni a vyhovuje nárokom na prepravu krehkého tovaru a označí zásielku príslušnými symbolmi.
 4. Servisné stredisko po riadnom vybavení reklamácie vyzve kupujúceho k prevzatiu opraveného tovaru.
 5. Pri akejkoľvek návšteve servisného technika u kupujúceho je potrebné, aby bol vyhotovený protokol o zistených poruchách a forme ich odstránenia. Bez takéhoto protokolu nie je návšteva servisného technika braná do úvahy.
 6. Nárok na uplatnenie záruky zaniká v prípade neodbornej manipulácie s tovarom, t. j. najmä pri:
 • porušení ochranných pečatí a nálepiek, ak na výrobku nejaké sú
 • používanie tovaru v podmienkach, ktoré svojimi parametrami nezodpovedajú parametrom uvedeným v dokumentácii k tovaru
 • nepreukázateľnosť nákupu tovaru kupujúcim a reklamácia tovaru po záručnej dobe
 • poškodenie tovaru prepravcom, nevhodným skladovaním, neodbornou manipuláciou a nakladaním s tovarom
 1. Záverečné ustanovenia
 1. V prípade akejkoľvek reklamácie informuje kupujúci predávajúceho o uplatnení reklamácie a dohodne sa s ním na najvhodnejšej forme reklamačného postupu. Predávajúci s prihliadnutím na povahu reklamácie ponúkne kupujúcemu, aby ho navštívil servisný technik a opravu porúch tovaru urobil na mieste prípadnej inštalácie, t. j. kupujúceho, alebo doporučí tovar dopraviť do servisného strediska.
 2. Tento reklamačný poriadok nadobúda účinnosť 26.11.2020. Zmeny reklamačného poriadku vyhradené.
 • KONTAKT: Jaroslav Kanát, Mojín 40, 979 01 Rimavská Sobota, +421 908 512 515, kanat@sokoliarstvo-kanat.sk